Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem darowizn, określa zasady przekazywania darowizn i wsparcia na rzecz Fundacji Przed Czasem oraz określa prawa i obowiązki darczyńców.

  1. Fundacja Przed Czasem z siedzibą przy ul. Łęczyńska 3a, 20-309 Lublin, jest wpisana  do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000829223, posiadająca numer NIP: 9462695509, REGON: 385584907
  2. Darczyńcą Fundacji Przed Czasem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  3. Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego, a więc zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na

rzecz Fundacji Fundacja Przed Czasem kosztem swego majątku.

  • Darowizny przekazywane Fundacji Przed Czasem przeznaczone są wyłącznie na działania statutowe Fundacji.
  • Darowizna finansowa na rzecz Fundacji Przed Czasem może zostać przekazana bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „Darowizna”. Konto Fundacji jest prowadzone przez BNB Paribas nr 35 1600 1462 1897 3698 1000 0001
  • Darowizna finansowa może zostać przekazana za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie Fundacji w zakładce Chcę pomóc na https://www.przedczasem.org/chce-pomoc/ . Usługa w zakładce Wesprzyj nas jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych jest TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności S.A. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437
  • Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja Przed Czasem. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce Prywatności
  • Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.