Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Fundację Przed Czasem

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Fundacja Przed Czasem ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin wraz „Polityką prywatności”, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu i znajdującą się  na stronie przedczasem.org (zakładka Kontakt=> Polityka prywatności) określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu www.przedczasem.org 
 2. Regulamin określa również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Przed Czasem za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i stanowiącą załącznik do tego dokumentu „Polityką prywatności” oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną: www.przedczasem.org

Usługodawca – Fundacja Przed Czasem (adres: Nowy Świat 23a, 20-418 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000829223 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP:  9462695509  oraz numer REGON:  385584907 , zwana dalej Fundacją.

Usługobiorca – użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść określa Regulamin.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

Administrator Serwisu

 1. Administratorem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca posługuje się następującym adresem poczty elektronicznej: kontakt@przedczasem.org
 3. Celem Serwisu jest bezpłatne udzielanie pomocy rodzicom dzieci urodzonym przedwcześnie, tj. przed ukończonym 36 tygodniem ciąży.

Warunki świadczenia usług

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie:

a) dostęp do sieci Internet

b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

c) przeglądarka internetowa spełniająca standard XHTML 1.0 Strict doctype bez deklaracji XML

d) akceptacja plików Cookies

2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Zawieranie umów

 1. Korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu jest możliwe po uprzednim podaniu i potwierdzeniu prawidłowości danych przez Usługobiorcę, wyrażeniu przez Usługobiorcę stosownych zgód oraz zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Z momentem potwierdzenia zgód,  umowę uznaje się za zawartą, a Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Rozwiązywanie umowy

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres:

Fundacja Przed Czasem

ul. Łęczyńska 3a

20-309 Lublin

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:
 • rozmowy z osobami, które zgłosiły się przez Serwis oraz dostępne kanały komunikacji Fundacji oraz zaakceptowały zapisy niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 • umożliwienie umieszczania wpisów na prowadzonym blogu

2. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców nieodpłatnie.

Odpowiedzialność:

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.

Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są świadczone przez Usługodawcę nienależycie lub niewykonywane.
 2. Reklamacja powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: kontakt@przedczasem.org
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą mailową. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie najwcześniej po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania Usługobiorcom powiadomień o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Usługobiorca, przy pierwszym – licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu – wejściu na stronę www zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wygaśnięciem Umowy.
 4. Informacja o planowanej zmianie lub zakończeniu prowadzenia Serwisu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej. Zakończenie prowadzenia Serwisu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia.
 5. W każdym przypadku: rezygnacji Usługobiorcy lub zakończenia prowadzenia Serwisu Umowa wygasa.
 6. Usługobiorcy zostaną o tym powiadomieni za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e-mail). Informacja o zamknięciu Serwisu zostanie również ogłoszona na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis zawiera treści takie jak tekst, grafiki, logotypy, ikony, zdjęcia, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do użytku własnego, zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Fundacji Przed Czasem i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.
 4. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie
 5. Serwis jest prowadzony w języku polskim.