POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data sporządzenia – 02 lutego 2022 roku

Dobrze Cię tu widzieć!

Traktujemy Państwa dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z przygotowanym dla Państwa dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo czytają. Wobec powyższego zachęcamy Państwa do zaglądania do zakładki regularnie, na której jest on umieszczony.

Dla Państwa wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509.
 2. Z administratorem mogą się Państwo skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@przedczasem.org.
 3. Kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości udzielenia Państwu pomocy i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e‑mail.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Państwa znaczenie.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdują w tym dokumencie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.
 2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Państwa danych.  
 3. Już na tym etapie chcemy Państwa poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CELPODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa pocztyWysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowejW tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na FacebookuPodstawą przetwarzania jest uprawnienie Fundacji, jako administratora Państwa danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowy/rachunkowyJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Złożenie wniosku o pomoc realizacja wnioskuPoprzez złożenie wniosku o pomoc podają Państwo dane niezbędne do realizacji pomocy, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dziecka oraz dane na temat zdrowia dziecka. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku o pomoc. Dane przekazane w związku z wnioskiem o pomoc tj. imię, nazwisko, email przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy i realizacji udzielenia pomocy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przekazane w związku z wnioskiem o pomoc tj. dane o zdrowiu dziecka przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy i realizacji udzielenia pomocy (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Przekazane dane przetwarzane są ponadto w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia pomocy. Ponadto, po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przeze nas przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych. W poszczególnych przypadkach niektóre z praw nie będą Państwu przysługiwać, np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytają Państwo w dalszej części tego dokumentu.
Zapisy na szkolenia i udział w szkoleniach, których Organizatorem jest Fundacja Przed CzasemPoprzez formularz rejestracyjny na stronie Fundacji, podają Państwo dane niezbędne do rejestracji na szkolenie, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na szkolenie.
Dane przekazane w związku z rejestracją na szkolenie tj. imię, nazwisko, email i numer telefonu są przetwarzane są w celu zapisu na szkolenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Przekazane dane przetwarzane są ponadto w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny organizacji szkolenia, w na które uczestnik się zapisał. Ponadto, po upływie tych terminów, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych.
W poszczególnych przypadkach niektóre z praw nie będą Państwu przysługiwać, np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytają Państwo w dalszej części tego dokumentu.

TWOJE PRAWA

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie Państwo czytają.
 3. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Państwa danych, otrzymamy od Państwa żądanie dostępu do Państwa danych, to mamy obowiązek udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Państwo przynajmniej, czy przetwarzamy Państwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.
 4. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo żądać, aby administrator danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że mogą Państwo domagać się od nas, jako od administratora Państwa danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Państwa dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Mają także Państwo prawo domagać się, aby Państwa dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Państwa danych mam też obowiązek na Państwa żądanie poinformować Państwa, którym odbiorcom przekazane zostały Państwa dane podlegające usunięciu.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzają się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się temu, aby Państwa dane były przetwarzane przez administratora.
 8. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania Państwa danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 9. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza przepisy prawa, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Proszę pamiętać, że nie każde z tych uprawnień będzie Państwu przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z udzieleniem Państwu wnioskowanej pomocy.
 2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 1. Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281 – podmiot odpowiedzialny za serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej, a także zapewniający wsparcie techniczne;
 2. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, działająca pod marką handlową „Tpay” –podmiot odpowiedzialny za platformę, za pośrednictwem której dokonywane są darowizny pieniężne na rzecz Fundacji;
 3. Fiduci Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000468271, NIP: 7123279635, Regon: 0614575820 –spółka wykonująca usługi księgowania oraz prowadzenia rozliczeń księgowych.
 4. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 1. Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 2. YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 3. Facebook, Inc. – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych;
 4. Instagram by Facebook Inc. – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych;
 5. LinkedIn Corporation – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych.
 6. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
 7. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 8. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 9. Vimeo, Inc. –  https://vimeo.com/features/video-privacy,
 10. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
 11. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
 5. Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 7. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Vimeo;

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informujemy Cię, że jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 5. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, to rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

 1. Umieszczamy  na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, proszę nie odtwarzać materiału video.

KOMENTARZE

Jeżeli chcą Państwo dodać komentarz na naszej stronie, zobowiązany są Państwo wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz nazwę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie internetowej, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej poproszą Państwo o usunięcie komentarza.

W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te mogą Państwo realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus (https://blog.disqus.com/update-on-privacy-and-gdpr-compliance).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot praw autorskich.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez wyraźnej, uprzedniej zgody Fundacji.
 3. Są Państwo zobowiązani do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.