Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z
    siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
    Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. 
    Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści
    wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.