Informacje ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, zwane dalej Danymi Osobowymi, oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych, zbieranych m.in. w trakcie wymiany korespondencji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, w trakcie rozmowy osobistej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym czatu jest Fundacja Przed Czasem (adres: Nowy Świat 23a, 20-418 Lublin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000829223 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca numer NIP: 9462695509 oraz numer REGON: 385584907 , zwana dalej Fundacją.

Wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: kontakt@przedczasem.org

Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim. Informujemy, iż bazy danych strony internetowej www.przedczasem.org są zabezpieczone przed wglądem i dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane:

a) pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na tej podstawie przetwarzane są przede wszystkim dane:

– w celu profilowania, polegającego na dostosowaniu prezentowanych stron, reklam i treści;

–  w celu dostarczania Użytkownikowi od podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej, elektronicznej, a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i numery telefonów;

b) w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z funkcjonalności Portalu (Umowa) na warunkach opisanych w Regulaminie – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) w celu wykonania innej umowy zawartej za pomocą Strony Internetowej, ewentualnie do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c, d, f RODO. Celem wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią jest przeciwdziałanie korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w celu wykonania Umowy lub innych umów zawartych za pośrednictwem Portalu jest wymogiem umownym i jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Portalu oraz wykonania innych umów. Z kolei odmowa podania danych osobowych do innych celów nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoby zatrudnione przez niego. Ponadto dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, a także przekazywane – pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody przez podmiot prowadzący Portal – podmiotom współpracującym w zakresie promocji, marketingu i reklamy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub zmiana danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem.

Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do zebranych danych, sprostowania i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może w każdym momencie wnieść do Administratora Danych sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przenoszenie danych

Użytkownik, którego dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy, ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi Danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z przepisami prawa.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane i tylko w niezbędnym zakresie:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody i maksymalnie 2 dni po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia tych danych;

b) dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do dnia opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika;

c) dane przetwarzane na podstawie innej umowy zawartej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a w przypadku braku takich roszczeń do dnia zakończenia wykonywania umowy lub wykonywania działań podjętych na żądanie  Użytkownika przed zawarciem Umowy;

d) dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania przeciwko Użytkownikowi korzystającemu z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności, naruszający prawa Administratora Danych (Procesora) lub innych Użytkowników Portalu; – przy czym dane będą przetwarzane nie krócej niż przez 5 lat, jeżeli konieczne będzie przechowywanie przez Administratora Danych (Procesora) dokumentacji rachunkowej, ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów, zaś termin ten będzie liczony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.

Polityka „cookies”

Fundacja Przed Czasem (Fundacja) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających stronę www.przedczasem.org (Strona Fundacji), którą prowadzi Fundacja.

Strona Fundacji tworzona jest w taki sposób, aby Fundacja nie uzyskiwała danych pozwalających na identyfikację osób odwiedzających Stronę Fundacji. Dane dotyczące logowania wykorzystywane będą wyłącznie do celów administrowania Stroną Fundacji.

Jeżeli osoba odwiedzająca Stronę Fundacji będzie chciała uzyskiwać informacje o działalności Fundacji (np. newsletter) lub będzie chciała włączyć się w działalność Fundacji lub wesprzeć ją w inny sposób, wówczas może konieczne być podanie niektórych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail). W takim wypadku Fundacja  przestrzegać będzie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie.

W żadnym przypadku Fundacja nie będzie przekazywać danych osobom trzecim.

Wykorzystywanie danych przez Fundację.

Logi (dane logowania) osób odwiedzających Stronę Fundacji przechowywane są przez czas nieokreślony i są, tak jak wskazano powyżej, wykorzystywane jedynie w celu administrowania Stroną Fundacji i nie będą udostępniane innym osobom niż upoważnione do administrowania Stroną Fundacji. W przypadku generowania danych statystycznych dotyczących logowań, będą to jedynie zbiorcze podsumowania, które nie pozwolą na zidentyfikowanie osoby odwiedzającej Stronę Fundacji.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Wykaz przechowywanych informacji

W wykazie logów Strony Fundacji przechowywane są następujące dane:

  • IP komputera osoby odwiedzającej Stronę Fundacji
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • czas wejścia na Stronę Fundacji (nadejścia zapytania),
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, z której nastąpiło przekserowanie na Stronę Fundacji – w przypadku gdy przejście do Strony Fundacji nastąpiło przez link na innej stronie internetowej,
  • informacje o przeglądarce osoby odwiedzającej Stronę Fundacji,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Szczegółowe informacje o plikach cookies.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska „To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.”

Po szczegółowe informacje dotyczące cookies zapraszamy na stronę https://wszystkoociasteczkach.pl/

Odnośniki (linki) do innych stron internetowych.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach internetowych, do których odnośniki (linki) znajdują się na Stronie Fundacji.

Kontakt z Fundacją w sprawie plików cookies.

W przypadku wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt z kontakt@przedczasem.org